Política de Protección de Datos Persoais da Fundación Pictoaplicaciones

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento. da LOPDCP (Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos de Carácter Persoal, en canto ao tratamento de datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina as finalidades e medios do tratamento dos datos persoais. Noutras palabras, o controlador decide como e para que fins se tratan os datos persoais.

Para os efectos desta Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

 • Razón social: Fundación Pictoaplicaciones
 • NIF: G-70.617.113
 • Enderezo social: Rúa Palmeira, 1 4ºA, 15895 Milladoiro – Ames, A Coruña
 • Correo electrónico: hola@pictoaplicaciones.com
 • Teléfono: 981 535 163
 • Rexistro de Fundacións: inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 2020/9.
 • Actividade: Fundación dedicada a promover actividades de aplicación, formación, divulgación, promoción, estudo e investigación relacionadas cos ámbitos de persoas con capacidades diferentes, a educación, as novas tecnoloxías, o desenvolvemento e a cultura, así como outros ámbitos relacionados con anteriores que melloren a inclusión. e calidade de vida de persoas con capacidades diferentes.

¿Que datos persoais tratamos e como os protexemos?

Os datos persoais son calquera información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

Para os efectos establecidos nesta Política de Privacidade, o responsable recolle e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos distintos servizos que solicite ou da relación contractual que manteña coa nosa entidade.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de carácter físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e é responsable, en todo caso, da veracidade, exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

Tratamento de datos de “Clientes”

1. ¿Qué tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, enderezo, teléfono, enderezo de correo electrónico.
 • Datos relacionados coas transaccións: produtos e servizos prestados.

2. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilitas para a xestión dos datos dos clientes da Fundación, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de facturación, así como as obrigas fiscais.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, poderán ser conservados nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lei para o cumprimento das obrigas tributarias e contables, e serán eliminados unha vez transcorridos os ditos prazos legais ou os que resulten de aplicación.

3. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obriga legal do responsable.

A comunicación de ofertas e promocións que poidan ser do seu interese baséase no consentimento expreso que se solicita.

4. ¿A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningunha entidade, salvo aqueles que sexan necesarios aos organismos públicos por obriga legal.

Tampouco se planifican transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Contactos e potenciais clientes”

1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, enderezo, teléfono, enderezo de correo electrónico.

2. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilitas no formulario de contacto para a xestión dos datos de contactos comerciais e potenciais clientes.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación de contacto. Se decide cancelar os seus datos persoais, eliminaranse da nosa base de datos de contactos.

3. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se solicita.

4. ¿A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Os teus datos persoais non serán transferidos a ningunha entidade.

Tampouco se planifican transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Provedores”

1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nombre, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
 • Datos financieros: cuenta bancaria.
 • Datos académicos y profesionales: profesión, cargo, titulaciones.
 • Datos relativos a transacciones: productos y servicios entregados.

2. ¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Tratamos os datos persoais facilitados pola xestión dos datos dos provedores da Fundación, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de pagamento, así como as obrigas fiscais.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, poderán ser conservados nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lei para o cumprimento das obrigas tributarias e contables, e serán eliminados unha vez transcorridos os ditos prazos legais ou os que resulten de aplicación.

3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato, así como el cumplimiento de una obligación legal del responsable.

4. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se van a ceder sus datos personales a ninguna entidad, salvo las que sean necesarias a organismos públicos por obligación legal.

Tampoco se han previsto transferencias internacionales de datos personales.

Tratamiento de datos de “Empleados”

1. ¿Qué tipo de datos personales tratamos?

 • Datos identificativos: nombre, DNI, fecha nacimiento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, firma, imagen.
 • Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento y datos familiares.
 • Datos de circunstancias sociales: licencias y permisos.
 • Datos económico-financieros: cuenta bancaria, datos de nómina, deducciones impositivas, otras retenciones (en su caso).
 • Datos académicos y profesionales: profesión, cargo, experiencia, titulaciones.
 • Datos de control de presencia.

2. ¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Tratamos os datos persoais facilitados pola xestión dos datos dos provedores da Fundación, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de pagamento, así como as obrigas fiscais.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, poderán ser conservados nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lei para o cumprimento das obrigas tributarias e contables, e serán eliminados unha vez transcorridos os ditos prazos legais ou os que resulten de aplicación.

3. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obriga legal do responsable.

4. ¿A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningunha entidade, salvo aqueles que sexan necesarios aos organismos públicos por obriga legal.

Tampouco se planifican transferencias internacionais de datos persoais.

Será necesario comunicar os datos bancarios (NIF, nome e apelidos e número de conta) ás entidades financeiras encargadas de intervir na operación de pagamento de nóminas.

Non se planifican transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Candidatos a emprego”

1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, data de nacemento, enderezo, teléfono, enderezo de correo electrónico, imaxe.
 • Datos de características persoais: sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, posto, experiencia, titulacións.

2. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

Tratamos os datos persoais que nos facilitas para a xestión dos procesos de selección da Fundación.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres o interesado non retirase o seu consentimento para seguir gardando o seu currículum vitae para futuros procesos selectivos. Se decide cancelar os seus datos persoais, eliminaranse da nosa base de datos de solicitantes de emprego.

3. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se solicita.

4. ¿A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Non se realizarán cesións.

Non se planifican transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Beneficiarios das axudas”.

1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, apelidos, DNI, enderezo, teléfono, enderezo de correo electrónico.
 • Datos de características persoais: sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, posto, titulacións.
 • Datos económicos: número de conta.

2. ¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Os datos persoais facilitados serán utilizados para xestionar os programas de axudas e beneficiarios das actividades da Fundación.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación como beneficiario. Se decide cancelar os seus datos persoais, conservaranse ata que transcorran os prazos legais definidos pola normativa contable, fiscal e laboral, e unha vez transcorridos estes, os seus datos serán eliminados do noso sistema.

3. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se solicita, así como o cumprimento dun contrato.

4. ¿A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Os teus datos persoais non serán cedidos a ningunha entidade.

Tampouco se planifican transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos dos “Asistentes a eventos”

1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, apelidos, teléfono, enderezo de correo electrónico.

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Os datos persoais facilitados serán utilizados para rexistrar os asistentes aos eventos organizados pola Fundación.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres o interesado non retirase o consentimento para seguir gardando os seus datos persoais. Se decides cancelar os teus datos persoais, eliminaranse da nosa base de datos de asistentes ao evento.

3. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se solicita.

4. ¿A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningunha entidade.

Tampouco se planifican transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamiento de datos de “Miembros del patronato”

1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, data de nacemento, enderezo, teléfono, enderezo de correo electrónico.
 • Datos de características persoais: sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
 • Datos económico-financeiros: conta bancaria..
 • Datos académicos e profesionais: profesión, posto, experiencia, titulacións.

2. ¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión da relación como membro do Padroado da Fundación, así como para o cumprimento das obrigas legais da Fundación.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación como membro do Padroado. Se, unha vez finalizada a relación, decide cancelar os seus datos persoais, conservaranse ata que transcorran os prazos legais definidos pola normativa contable e fiscal, e unha vez transcorridos os ditos prazos, os seus datos serán eliminados do noso sistema.

3. ¿Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dun contrato, así como o cumprimento dunha obriga legal do responsable.

4. ¿A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningunha entidade, salvo aqueles que sexan necesarios aos organismos públicos por obriga legal.

Non se prevén transferencias internacionais de datos persoais.

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

De acordo coa normativa aplicable en materia de protección de datos, ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será para vostede gratuíto, salvo nos casos en que se realicen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente as repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

1. Dereito á información: ten dereito a ser informado de forma concisa, transparente, intelixible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre o uso e tratamento dos seus datos persoais.

2. Dereito de acceso: tes dereito a solicitarnos en calquera momento que confirmemos se estamos tratando os teus datos persoais, que che proporcionemos acceso a eles e información sobre o seu tratamento e a obter unha copia dos ditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta, aínda que a solicitude de copias adicionais pode estar suxeita ao cobro dunha cantidade razoable en función dos custos administrativos. Pola nosa banda, podemos solicitarche que acredites a túa identidade ou requirir máis información que sexa necesaria para xestionar a túa solicitude.

3. Dereito de rectificación: ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, desactualizados ou incompletos que lle conciernen. Tamén pode solicitar que se completen datos persoais incompletos, incluso mediante unha declaración adicional.

4. Dereito de supresión: ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Non obstante, este dereito non é absoluto, polo que a nosa organización poderá seguir mantendo os debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.

5. Dereito a limitar o tratamento: tes dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos teus datos persoais, o que significa que podemos seguir gardándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:

 • que impugna a exactitude dos datos, durante un período que permita ao controlador verificar a exactitude dos datos;
 • o tratamento é ilícito e vostede se opón á eliminación dos datos e solicita a limitación do seu uso;
 • a nosa entidade xa non precisa os datos para os fins do tratamento, pero vostede os precisa para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións;
 • vostede opúxose ao tratamento, mentres se comprobe se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.

6. Dereito á portabilidade dos datos: ten dereito a que os seus datos se transmitan a outro controlador de datos nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais se basee no consentimento ou na execución dun contrato e o devandito tratamento se realice por medios automatizados.

7. Dereito de oposición: este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfiles. Non poderemos atender o seu dereito só cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.

8. Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís: este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados, incluída a elaboración de perfís, que produzan -as devanditas decisións- efectos legais ou lle afecten de forma similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada pola lei ou se basee no consentimento.

9. Dereito a retirar o consentimento: nos casos nos que obtivemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, para enviarlle comunicacións comerciais), pode retiralo en calquera momento. Deste xeito, deixaremos de realizar aquela actividade concreta para a que previamente consentira, salvo que exista outro motivo que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos para estes fins, en cuxo caso, comunicarémoslle a dita situación.

10. Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es ), ou no enderezo de correo electrónico:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Pode exercer os devanditos dereitos enviando unha comunicación ao noso Departamento de Atención ao Cliente, ou enviando un correo electrónico a gonzalo@pictoaplicaciones.com, achegando un documento acreditativo da súa identidade e facilitando os datos necesarios para tramitar a súa solicitude.

Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.