1) Información sobre o propietario do sitio web

A Web www.pictoaplicaciones.com é propiedade da Fundación Pictoaplicaciones, CIF: G-70.617.113 e enderezo Rúa das Palmeiras, 1 4ºA 15895 Milladoiro – Ames, A Coruña.

La Fundación Pictoaplicaciones está inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2020/9.

Dentro da expresión “Web” enténdese -con carácter delimitador pero non limitativo- os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías e demais incluídos nel e, en xeral, todos creacións expresadas por calquera medio ou soporte, material ou intanxible, con independencia de que sexan ou non susceptibles de propiedade intelectual segundo o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

2) Obxecto do sitio web

O sitio web da Fundación Pictoaplicaciones é unha páxina web corporativa cuxo obxectivo é informar sobre a actividade da Fundación e ofrecer servizos ao público.

3) Condicións de Acceso e Uso do Sitio Web

O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, e implica a aceptación e coñecemento das advertencias legais, condicións e termos de uso nel contidos. O usuario garante a autenticidade e veracidade de todos os datos comunicados tanto na cumprimentación dos formularios de rexistro como en calquera momento posterior, sendo a súa responsabilidade actualizar a información facilitada, de forma que reflicta a súa situación real. O usuario será responsable da inexactitud ou falta de veracidade da información facilitada.

O usuario comprométese ao correcto uso do Sitio Web, dos seus contidos e utilidades que se lle faciliten de acordo coa lei e o presente aviso legal, estando obrigado a utilizar todos os seus contidos para fins lícitos e non prohibidos, que non infrinxen a lei. forza e/ou pode ser prexudicial para os dereitos lexítimos dos titulares do Sitio Web ou de calquera terceiro, e/ou que poida causar algún dano ou prexuízo directa ou indirectamente.

Queda prohibida a utilización dos contidos do Sitio Web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou allea sen a autorización da Fundación Pictoaplicaciones, así como o envío de publicidade ou información utilizando os servizos ou informacións que se poñan á súa disposición. ao usuario, independentemente de que o uso sexa gratuíto ou non.

O usuario do sitio web poderá:

 • Acceder de xeito gratuíto e sen necesidade de autorización previa aos contidos e servizos do sitio dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas, particulares ou da necesidade de rexistro previo respecto de servizos e contidos específicos segundo se determine nestas condicións xerais ou nas condicións particulares dos ditos servizos.
 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente privado.
 • Facer un uso correcto e lícito do sitio, de acordo coa lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.

En ningún caso o usuario poderá:

 • Acceder ou utilizar os servizos e contidos do sitio para a comisión de accións ilícitas ou contrarias á lexislación vixente, á moral, aos bos costumes e á orde pública, con fins que prexudiquen os dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar. ou impedir de calquera forma, o acceso a elas, en prexuízo da Fundación Pictoaplicaciones ou de terceiros.
 • Utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información persoal ou de terceiros sen autorización previa por escrito da Fundación Pictoaplicaciones.
 • Introducir información no Sitio Web ou utilizar os servizos existentes no mesmo coa finalidade de atentar –directa ou indirectamente- contra os dereitos –e moi especialmente os dereitos fundamentais e liberdades públicas– doutros usuarios do Sitio Web; que inciten ou promovan actos delituosos, xenófobos, terroristas ou degradantes por razón de idade, sexo, relixión ou crenzas; ou de carácter pornográfico, obsceno, violento ou que vulneren a lei, a moral ou os bos costumes. Para estes efectos entenderase por información, con carácter delimitador pero non limitativo: textos, gráficos, imaxes, vídeos, sons, debuxos, fotografías, datos, notas, etc.
 • Realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso al sitio por los usuarios, así como de los hipervínculos a los servicios y contenidos ofrecidos por la Fundación Pictoaplicaciones o por otros terceros a través del Sitio Web.
 • Utilizar calquera tipo de virus informáticos, códigos, programas informáticos, equipos informáticos ou de telecomunicacións, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas nos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos e contidos facilitados no Sitio Web ou nos sistemas de información, arquivos e equipos informáticos dos usuarios dos mesmos; ou acceso non autorizado a calquera contido e/ou servizo do sitio web.
 • Eliminar ou modificar de calquera forma os dispositivos de protección ou identificación que poidan conter os contidos aloxados no Sitio Web, ou os símbolos que a Fundación Pictoaplicaciones ou os lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas creacións suxeitas á propiedade intelectual ou industrial existente neste sitio web.
 • Reproducir todo ou parte deste sitio web noutros sitios web diferentes; Non pode crear marcos para este sitio ou para os sitios web accesibles a través del que oculten ou modifiquen -con carácter delimitador pero non limitativo- contidos da Fundación Pictoaplicaciones ou de terceiros.
 • Crear marcos dentro dun Sitio Web da súa responsabilidade ou propiedade que reproduzan a páxina principal e/ou as páxinas accesibles a través dela, correspondentes a este Sitio Web sen a autorización previa da Fundación Pictoaplicaciones.
 • Realizar calquera actuación que supoña a reprodución, distribución, copia, aluguer, comunicación pública, transformación ou calquera outra actuación análoga que supoña a modificación ou alteración de todo ou parte dos contidos e servizos do sitio ou a explotación económica dos mesmos, sen a previa autorización por escrito da Fundación Pictoaplicaciones ou do terceiro titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que recaen sobre os servizos ou contidos do Sitio Web e salvo o disposto nestas condicións xerais ou, de ser o caso, condicións particulares que regulen o uso dun servizo e/ou contido existente no sitio web.

A Fundación Pictoaplicaciones resérvase os seguintes dereitos en relación coa xestión e administración do Sitio Web:

 • Modificar as condicións de acceso ao Sitio Web, técnico ou non, de forma unilateral e sen previo aviso aos usuarios, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do Sitio Web.
 • Establecer condicións particulares de acceso a determinados servizos e/ou contidos.
 • Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas las garantías de utilización correcta del sitio por los mismos conforme a las obligaciones y prohibiciones asumidas por los mismos.
 • Terminar a prestación dun servizo ou subministración de contidos, sen dereito a indemnización, cando a súa utilización polos usuarios se faga ilegal ou contraria ao establecido nas condicións que o regulan, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulan o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do Sitio Web.
 • Modificar, eliminar ou actualizar todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través do sitio, sen previo aviso, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contidos destinados aos usuarios Sitio web.
 • Esixir as indemnizacións que se poidan derivar do uso indebido ou ilegal de todo ou parte dos servizos e contidos ofrecidos a través do sitio.

No caso de que algunha cláusula das presentes condicións xerais de uso do Sitio Web ou, no seu caso, das condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, resulte nula ou sen efecto, total ou parcialmente, esta nulidade ou anulabilidade. non afectará á vixencia doutras cláusulas das mesmas, que seguirán sendo plenamente efectivas e vixentes, salvo que a parte que alegue a súa nulidade ou anulabilidade demostre que sen a cláusula que resulta nula ou anulable non se poden cumprir os fins previstos polas presentes Condicións.

4) Dereitos de propiedade intelectual

O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual da Fundación Pictoaplicaciones. O uso ou concesión de acceso a este sitio web non implica a concesión de ningún dereito sobre as marcas, nomes comerciais ou calquera outro signo distintivo empregado nel.

Quedan prohibidas as descargas deste sitio web con fins comerciais, polo que o usuario non poderá explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar publicamente, ceder, transformar ou utilizar o contido deste sitio web con fins comerciais.

Así mesmo, en virtude do establecido no presente Aviso Legal, queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos deste Sitio Web sen a autorización expresa do autor e sen que se entenda que foron cedidos ao usuario mediante o acceso ao mesmo.

5) Pictogramas ARASAAC

Todos os pictogramas utilizados nesta aplicación, sen contar os que puideran ser cargados polos usuarios, forman parte da colección ARASAAC, son propiedade do Goberno de Aragón e foron creados por Sergio Palao, están publicados baixo unha Licenza Creative Commons (BY – NC-SA), autorizando o seu uso con fins sen ánimo de lucro sempre que se cite a fonte e o autor e sexan compartidos baixo a mesma licenza.

6) Contidos e materiais publicados polo usuario

O usuario comprométese a non introducir, almacenar ou difundir a través deste sitio web ningún contido que infrinxa dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin en xeral ningún contido respecto dos cales non ostenta, de conformidade coa lei, o dereito a poñelo á súa disposición de terceiros.

Neste sentido e dada a diversidade do material que se pode aloxar no Sitio Web, resulta imposible verificar a orixinalidade ou ausencia de dereitos de terceiros sobre os contidos facilitados polo usuario. Por este motivo, a Fundación Pictoaplicaciones limitarase a comprobar que os devanditos contidos non son contrarios ao espírito que inspira esta Web.

A Fundación Pictoaplicaciones resérvase o dereito a modificar o contido facilitado polo usuario, co fin de adaptalo ás necesidades de formato editorial do Sitio Web.

O envío de contidos por parte do usuario e a conseguinte aceptación destas cláusulas implica a cesión á Fundación Pictoaplicaciones, en exclusiva, dos dereitos de explotación sobre os ditos contidos. A Fundación Pictoaplicaaciones conservará, con facultade de cesión a terceiros, durante o período máximo de protección establecido pola vixente Lei de Propiedade Intelectual, e para a súa explotación en calquera país do mundo, todos os dereitos de explotación dos contidos remitidos pola usuarios. Por contidos facilitados polo usuario, enténdese, con carácter delimitador pero non limitativo: textos, gráficos, imaxes, vídeos, sons, debuxos, fotografías, datos, notas, etc.

O envío de contidos por parte do usuario, así como a cesión de dereitos que se realice a favor da Fundación Pictoaplicaciones e o exercicio dos mesmos serán gratuítos, polo que a Fundación Pictoaplicaciones non está obrigada a aboar contraprestación ou cantidade ningunha.

7) Protección de datos persoais

A Fundación Pictoaplicaciones comprométese ao cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal recollida na Lei orgánica 15/1999 e no seu Regulamento de desenvolvemento (Real decreto 1720/2007), e demais normativa que a complemente e desenvolva.

O usuario que acceda ao Sitio Web da Fundación Pictoaplicaciones non está obrigado a facilitar información persoal para o uso do sitio, polo tanto, calquera comunicación de datos para tales fins será porque o usuario decidiu voluntariamente navegar ou utilizar servizos personalizados.

Os datos persoais facilitados polo usuario nos formularios que este cubra serán tratados automaticamente e incorporados aos ficheiros de datos persoais da Fundación Pictoaplicaciones. Os datos persoais serán utilizados exclusivamente para a finalidade indicada no formulario de recollida de datos.

En calquera momento o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación conforme o disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, a través do enderezo electrónico: gonzalo@pictoaplicaciones.com

8) Uso de cookies

A Fundación Pictoaplicaciones resérvase o dereito de utilizar “cookies” ou outras técnicas similares cando un usuario navegue polas páxinas do Sitio Web. As devanditas cookies serán utilizadas pola Fundación Pictoaplicaciones para garantir unha boa xestión do Sitio Web e facilitar unha mellor navegación no mesmo aos usuarios.

9) Exención e limitación de responsabilidade da Fundación Pictoaplicaciones.

A Fundación Pictoaplicaciones queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de calquera natureza nos seguintes supostos:

 • Debido á imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da cal este Sitio Web é accesible, independentemente do tipo de conexión que utilice o usuario.
 • Debido á interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao Sitio Web, así como á dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio ou dos servizos e/ou contidos do mesmo, cando isto se deba a (i) ben a unha interrupción do servizo por causa. a técnico de mantemento da web, (ii) ben a unha causa allea ao ámbito de control da Fundación Pictoaplicaciones e se proceda directa ou indirectamente dela.
 • A Fundación Pictoaplicaciones non asume ningunha responsabilidade respecto dos servizos e contidos, nin da dispoñibilidade e condicións, técnicas ou non, de acceso aos mesmos, que sexan ofrecidos por provedores de servizos alleos, especialmente no que se refire aos prestadores de servizos do sociedade da información. Entenderase por prestadores de servizos da sociedade da información aquelas persoas físicas ou xurídicas que presten ao público os seguintes servizos: (i) transmisión a través dunha rede de comunicación de datos facilitados polo destinatario do servizo (ii) servizos de acceso á citada rede (iii) Datos. servizos de almacenamento ou aloxamento (iv) subministración de contido ou información (v) servizo de copia temporal dos datos solicitados polos usuarios (vi) subministración de ligazóns a contidos ou ferramentas de busca.
 • A Fundación Pictoaplicaciones en ningún momento asume a responsabilidade dos prexuízos que puidesen ocasionar a información, contidos, produtos e servizos -con carácter delimitador pero non limitativo- facilitados, comunicados, aloxados, transmitidos, expostos ou ofrecidos por terceiros alleos a a Fundación Pictoaplicacións a través dunha páxina web á que se pode acceder a través dunha ligazón existente neste sitio.
 • A calidade e velocidade de acceso ao sitio e as condicións técnicas que debe cumprir o usuario para acceder ao sitio e aos seus servizos e/ou contidos.

10) Lexislación Aplicable e Xurisdición

As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio Web réxense pola lexislación española.

As partes, con renuncia expresa ao seu propio foro, sométense aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela para a resolución dos litixios que puidesen xurdir.